دندانپزشکی

رعایت نکات بهداشتی در دندانپزشکی

اطلاعات به دست آمده در مورد هپاتیت، ایدز و سایر بیماریهای عفونی در سالهای اخیر باعث افزایش توجه به روشهای کنترل عفونت در دندانپزشکی گردیده است. از آنجا که در کادر دندانپزشکی امکان انتقال عفونت توسط بزاق و خون جدی است، عدم رعایت بهداشت در مطب و مراکز دندانپزشکی، دندانپزشک و بیماران وی را در گروههای در معرض خطر قرار می‌دهد.

کنترل عفونت در مطب و مراکز دندانپزشکی
هدف از برنامه‌های کنترل عفونت در مطب و مراکز دندانپزشکی شامل این موارد است:

 • کاهش تعداد میکروبهای بیماری‌زای موجود به سطحی که دفاع طبیعی بدن بتواند در مقابل آنها مقاومت نماید.
 • شکستن چرخه عفونت و حذف عفونت متقاطع
 • درمان تمامی بیماران که به نحوی از پتانسیل انتقال بیماریهای عفونی مخاطره آمیز برخوردارند.
 • حفاظت از بیماران و پرسنل در مقابل انتقال عفونت و عواقب ناشی از آن.
  در برنامه کنترل عفونت ابتدا بایستی تمامی عوامل خطر ساز احتمالی را تشخیص دهیم و سپس درصدد کاهش یا حذف آنها برآییم.

هدف از برنامه کنترل عفونت
جلوگیری از انتقال عفونت از فردی به فرد دیگر است. این کار شامل جلوگیری از انتقال عفونت متقاطع از یک بیمار به بیمار دیگر، از شاغلین حرفه دندانپزشکی به بیمار و یا بر عکس می‌باشد.

روشهای کنترل عفونت

 • شامل شستشوی صحیح دستها، استفاده از وسایل محافظ شخصی (شامل دستکش، ماسک، عینک و …) ایمن سازی، کاربرد صحیح و ایمن وسایل تیز و برنده، استفاده صحیح از روشهای استریل سازی (خشک و مرطوب) و ضدعفونی و دفع صحیح زباله‌های تولید شده در اعمال دندانپزشکی است.
 • پس از اتمام درمان بیمار، باید وسایل یکبار مصرف تعویض و دور ریخته شود.
 • وسایل غیریکبار مصرف، مانند قلمها و وسایل فلزی، نیز پس از اتمام درمان هر بیمار تعویض و در محلول ضدعفونی نگهداری می‌شود تا پس از پایان شیفت کاری توسط دستگاههای استریل کننده استریل گردد.
 • بهترین و موثرترین بازرسی برای مکانهایی که اعمال دندانپزشکی در آنجا انجام می‌شود، توسط خود مردم و مراجعین است.
 • مردم حتما» بایستی به مکانهایی که از کنترل عفونت و مسائل بهداشتی آن مطمئن هستند، مراجعه کنند.
 • مردم هرگز به کسانی که هیچگونه اطلاعی از کنترل عفونت و دندانپزشکی ندارند، مراجعه نکنند.
 • بهترین ناظر بر اجرای کیفیت خدمات دندانپزشکی خود مردم هستند.

آگاهی عموم مردم جهت مطالبه خدمات با کیفیت بالا در محیطی کاملا بهداشتی، بهترین روش برای ارتقای سطح بهداشتی مراکز دندانپزشکی و ارتقای کیفیت خدمات دندانپزشکی خواهد بود.

دکمه بازگشت به بالا