بیماریهای گوارش و کبد

مراقبت از بیمار با خونریزی معده

استفراغ خون روشن باموادی بازمینه قهوه ای که نشانه خونریزی قسمت فوقانی دستگاه گوارش است- مدفوع قیری وبدبو،این نوع مدفوع که ملنا نام داردبر وجود خون حداقل به مدت ۱۴ ساعت دردستگاه گوارش دلالت میکند. عبورخون قرمزروشن یاخرمائی مایل به قرمز درمدفوع که این تظاهر بیشترمربوط به خونریزی قسمت تحتانی دستگاه گوارش است. اگرچه درخونریزیهای وسیع دستگاه گوارش فوقانی نیزچنین تظاهری میتواند وجود داشته باشد.
خونریزی مخفی گوارشی که درآزمایشات اختصاصی مربوط به مدفوع تشخیص داده میشود. این نوع خونریزی بیشترنشانه تومورهای دستگاه گوارشی است که معمولاً باعلائمی نظیرکاهش وزن وعلائم کم خونی مزمن همراه است. البته موارددیگرنیزمیتوانند سبب خونریزی مخفی گوارشی شوند. علائم ازدست دادن خون یاکم خونی مانندسیاهی رفتن چشم،سنکوپ، درد قفسه سینه یا تنگی نفس. این علائم میتوانند تنها علائم خونریزی باشند.

علت های خونریزی گوارشی
بیماریهایی که موجب خونریزی گوارشی فوقانی میشوند عبارتنداز :
زخمهای معده واثنی عشر، واریس های گوارشی
( عمدتاًدراثرمشکلات کبدی وعروق مربوط به آن ایجاد میشوند )
خراشیدگی های مخاط معده ویا اثنی عشر
خراشیدگی های التهابی مری، بدخیمی هاودلایل نامعلوم
شایعترین علت خونریزی بامنشاءروده کوچک، گشاد شدگی غیر طبیعی عروقی و تورمورها است. مصرف داروهای ضد التهابی غیراستروئیدی نیز میتواند با ایجاد خراشیدگی و زخم درروده کوچک، باعث خونریزی مزمن و نامعلوم گوارشی شود.
علل خونریزی بامنشأروده بزرگ ، بواسیرزخمهای مقعد، بیرون زدگی جداره روده،گشادشدگی غیرطبیعی عروقی، سرطانهای گوارشی والتهاب روده است.

درمان
دراین‌شرایط‌به‌پزشک‌ خود مراجعه ‌نمایید:

 • اگرشما یاعضوی ‌ازخانواده‌تان ‌علایم ‌یک‌زخم‌راداشته ‌باشید.
 • اگر استفراغی ‌شروع‌شود که‌خونی‌باشد یانمای ‌دانه ‌قهوه‌ داشته‌باشد.
 • اگرمدفوع‌، خونی‌، سیاه ‌یا قیری‌ باشد.
 • اگراسهال‌شروع‌شودکه‌ممکن‌است‌به‌خاطرضد اسیدها باشد.
 • اگرعلی‌رغم‌درمان‌، دردشدید باشد.
 • اگربه‌طورغیرطبیعی‌، ضعیف ‌یارنگ‌پریده‌باشید
 • پزشک با علائم موجود و معاینات علت را بررسی و بنا بر علت به درمان ورفع مشکل می پردازد
 • آنچه مهم است اجرای دستورات پزشک و مراقبت ها می باشد

فعالیت‌
به‌محض‌بهبودعلایم‌،فعالیت‌های ‌طبیعی‌خود را ازسربگیرید

رژیم‌غذایی‌

 • ازیک‌رژیم‌غـذایی‌متعادل‌شامل‌۳وعده‌برنامه‌ریـزی‌شده‌منظم ‌درروز استفاده‌کنید
 • ازکافئین‌وهرغذایی‌که علایم‌رابدترکنندپرهیزکنید
 • ازمصرف قهوه، چای ونوشابه های حاوی کافئین، ادویه هایی مانندفلفل سیاه وپودر فلفل وغذاهاو مایعات بسیارداغ اجتناب کند . ( این موادسبب تحریک معده می شوند).
 • غذاراکاملاً بجویدوآهسته غذابخورید .( توده بزرگی ازغذامی تواندسبب افزایش برون ده اسید معده گردد. )
 • مصرف شیروفرآورده های آنرامحدودکرده وترجیحاًبه جای مصرف آن مابین وعده های غذایی،شیرراباغذامصرف کنید. (پروتئین وکلسیم محرکهای بالقوه ی ترشح اسیدهستندکه سبب افزایش برونده اسیدمی شوند).
 • ازمصرف غذاها ومایعاتی که سبب درد معده می شود اجتناب کنید.
 • به منظورخنثی کردن اسیدمعده برطبق دستور،برنامه ی منظمی برای وعده های غذاو غذاهای مختصرفراهم آورید. ( برای کمک به پیشگیری ازتحریک مقادیرزیادترازحد اسید معده معمولاًوعده های غذایی متوسط بیشتر توصیه میشوند تاوعده ی غذایی سنگین)
 • ازسیگارکشیدن اجتناب نمایید ،در صورتی که داروهایی رامصرف میکنیدکه احتمال ایجاد زخم در آنها شناخته شده است ( به عنوان مثال آسپیرین،)آنهاراهمراه باغذامصرف نماییدتا تحریک معده کاهش یابد.
 • روشهای غیردارویی ضددرد مانند تغییروضعیت، تمرینات آرامسازی، محیط آرام،فعالیتهای تفریحی مانندتماشاکردن تلویزیون، مطالعه وصحبت رافراهم آورید.
همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا