کوروناویروس جدید
موضوعات داغ

آرامش بیشتر در محیط کار

چگونه در محیط کار از کرونا در امان بمانیم و مراقب سلامت مراجعین نیز باشیم؟

کارگروه “حمایت روانی اجتماعی” ستاد مقابله با کرونای استان تھران
با سپاس از خانم دکتر فرنوش صفوی فر و ویراستاران کارگروه حمایت روانی اجتماعی

مقدمه
این روزھا برخی از ما ناچار ھستیم که در محیط کار خود به کار ادامه بدھیم. با رعایت نکات بھداشتی در محیط کار خود می توانیم انتقال ویروس را به حداقل برسانیم و ھم خود و ھم مشتریان و مراجعینمان را از بیمار شدن محافظت کنیم. ما ھمان طور که در مقابل مراقبت از خود و خانواده مان مسئولیت داریم، با راه اندازی یک کسب و کار مثل سوپر مارکت یا فروشگاه پوشاک یا … مسئولیت محافظت از سلامت مشتریان و ارباب رجوع ھم بر عھده ماست.
نگرانی کارکنان و مراجعین از ابتلا به کورونا آن ھا را دفاعی و تحریک پذیر می کند. در محیط کار خود را با تمرین ھای گفته شده در متن مدیریت استرس، خود را آرام کنید و با آرامش با ھمکاران و مراجعین برخورد کنید. علاوه بر این، رعایت اصول بھداشتی به وسیله شما و مراجعینتان احساس کنترل بر محیط کار به شما و احساس تکریم به مشتری می دھد که نگرانی ھا را به حداقل می رساند. با رعایت این موارد می توانیم با آرامش بیشتری به کسب و کار خود بپردازیم و ھمچنین از تامین درآمد خود به شکلی سالم و کم خطر ھم مطمئن باشیم. مطمئنا ھر کدام از ما با دانستن اصول اولیه مراقبت با توجه به شرایط خاص کاری مان، می توانیم راه حل ھای بھتر و خلاقانه تری برای محافظت خود و مشتریان یا مراجعینمان طراحی و اجرا کنیم.
رعایت موارد زیر ھم میزان استرس شما را در محیط کار کاھش می دھد، ھم مراجعین شما آرامش بیشتری پیدا می کنند. چالش ھای احتمالی بین شما و مراجعین تان نیز کاھش خواھد یافت.

در مغازه ھا وسوپرمارکت ھا 

 • رعایت فاصله: بیش از یک متر فاصله بین خودمان و مشتری و بین مشتریان با ھم الزامی است. نصب یک اعلامیه کوچک برای یادآوری این موضوع در محل کسب بسیارکمک کننده است اماکافی نیست. بھتراست در ھنگام اضافه شدن مشتریان و کم شدن فاصله بین آنھا، به مشتریان یادآوری کنید که برای حفظ بھداشت خودشان بھتر است یکی یکی وارد مغازه بشوند و فاصله را رعایت کنند.
 • ضدعفونی: ھر روز تمام مغازه ضدعفونی شود. مناطقی که تماس بیشتردارند،ترجیحا بعد از ھر بار تماس به طریق مناسب ضدعفونی شوند. دستگاه کارتخوان دراین مورد اھمیت ویژه دارد. سطح بیرونی ویترین و پیشخوان مرتبا و بسته به تعداد ورود و تماس مشتریان نیاز به ضدعفونی دارند. دستگیره ھا، ترازو، کارتخوان، تلفن و موبایل، خودکار، و سایر وسایلی که با آنھا تماس دارید منابع مھمی برای آلودگی ھستند.
 • وسایل بھداشتی: از ماسک استفاده کنید. جعبه دستمال کاغذی و در صورت امکان محلول ضدعفونی را در دسترس بگذارید تا ھم در صورت نداشتن دستکش از آن استفاده شود و ھم برای عطسه وسرفه. در صورت امکان دستکش یک بار مصرف در اختیار مشتری قرار دھید.
 • محصولات: در صورت فروش محصولات غذایی فاقد بسته بندی و فله ای، روی محصولات را بپوشانید و با تابلویی بر بالای محصول به مشتری یاداوری کنید که به محصولات دست نزند. در صورت نیاز به تست محصول از ابزار مخصوص استفاده کنید و باقی محصول را به ظرف اصلی برنگردانید.
 • کارتخوان: از دریافت پول نقد خودداری کنید. بھتر است خودتان از کارتخوان استفاده کنید ولی مشتری فقط کارت بکشد. اگر مشتری مایل است خودش رمز را وارد کند، دستگاه را پس از استفاده ضد عفونی کنید.

در فروشگاه ھای بزرگ و زنجیره ای 

 • معاینه مشتریان: در ھنگام ورود با تب سنجی الکترونیک از ورود مراجعین تب دار ممانعت کنید. تابلوی بزرگی باید به مراجعین تذکر دارد کھ در صورت داشتن علایم سرماخوردگی مراجعه خود را به تاخیر بیاندازند. به ھمه مراجعین یادآوری کند که فاصله فیزیکی بیش از یک متر را از سایر مراجعین و کارکنان رعایت کنند و در صورت عطسه یا صرفه با دستمال یا گودی آرنج خود مانع انتشار ویروس شوند.
 • اطلاع رسانی و یادآوری: کارمندان حتما در زمینه شستشوی مرتب دست، استفاده صحیح از ماسک و دستکش و عدم تماس دست با دھان، بینی و چشمھا آموزش ببینند. پوسترھای مناسب برای آموزش شستشوی دست، رعایت فاصله، عدم تماس دستھا با چشم و بینی و دھان و استفاده ازدستکش باید در محل ھای مناسب به ویژه در جلوی صندوق ھا نصب شود. کارمندان و متصدیان فروش ھم از یادآوری شفاھی این نکات با روی گشاده دریغ نکنند.
 • رعایت فاصله: مثل ھرجای دیگری حداقل یک متر بین کارمندان و بین کارمندان و مشتریان باید وجود داشته باشد. از تشکیل صف فشرده جلوی صندوق جلوگیری کنید. میتوانید فاصله یک متری را برای ایستادن مردم منتظر نوبت با گچ یا ماژیک مشخص کنید. اعلامیه ھای متعدد برای تذکراین مورد ضروری است.
 • ضدعفونی: پیشخوان صندوق و وسایل روی آن حتما باید مرتبا ضدعفونی شوند. دستگاه کارتخوان، تلفنھا، موبایلھا و سایر اشیا ھم منشا آلودگی ھستند و نیاز به ضدعفونی دارند. دستگیره ھا، سبدھای خرید، ویترینھا، استندھا، ریل کنار پله برقی، آسانسورھا، عابربانکھا و کلیه سطوح قابل تماس بایستی مرتب درحال ضدعفونی باشند. سرویسھای بھداشتی بیشتر از قبل نیاز به نظافت و ضدعفونی به شکل مناسب دارند. تھویه مناسب در فضای فروشگاه ضروری است.
 • محصولات: در صورت فروش محصولات غذایی فاقد بسته بندی و فله ای، روی محصولات را بپوشانید و با تابلویی بر بالای محصول به مشتری متذکر شوید که به محصولات دست نزند. در صورت نیاز به تست محصول از ابزار مخصوص استفاده کنید و باقی محصول را به ظرف اصلی برنگردانید.
 • کارتخوان: ازدریافت وجه نقد خودداری شود. بھتر است خودتان از کارتخوان استفاده کنید. ولی مشتری فقط کارت بکشد. اگر مشتری مایل است خودش رمز را وارد کند، دستگاه را پس از استفاده ضد عفونی کنید.
 • وسایل بھداشتی: جعبه دستمال کاغذی به میزان کافی در دسترس مشتریان گذاشته شود تا درصورت عطسه یا سرفه یا به جای دستکش از آن استفاده کنند. متصدیان صندوق حتما از ماسک و دستکش استفاده کنند. سطل آشغال درب دار در دسترس مشتری باشد.
 • شناسایی وجداسازی موارد مشکوک: به کارکنان آموزش دھید که در صورت داشتن علایم شبه سرماخوردگی به محل کار نیایند و توصیه جدی به قرنطینه خانگی شوند. به آنھا آموزش دھید که جھت پیگیری علایم با سامانه ۴٠٣٠ تماس برقرار کنند.

در ادارات:

 • اطلاع رسانی و آموزش: تابلوی بزرگی باید به مراجعین تذکر دارد که در صورت داشتن علایم سرماخوردگی مراجعه خود را به تاخیر بیاندازند. به ھمه مراجعین یادآوری کند که فاصله فیزیکی بیش از یک متر را از سایر مراجعین و کارکنان رعایت کنند و در صورت عطسه یا سرفه با دستمال یا گودی آرنج خود مانع انتشار ویروس شوند. نصب پوسترھا و اعلامیه ھایی در نقاط مرتبط اداره برای یادآوری شستشوی صحیح دستھا، رعایت فاصله و سایرنکات بھداشتی کمک کننده است. تذکر شفاھی ھم اگر به شکل مناسب و محترمانه انجام شود، بیشتر کمک می کند. کارمندان ھم دراین مورد باید مرتبا آموزش ببینند.
 • معاینه مراجعین: در ھنگام ورود با تب سنجی الکترونیک از ورود مراجعین تب دار ممانعت کنید.
 • رعایت فاصله: کارمندان فقط برای کارھای ضروری به اداره فراخوانده شوند. درصورت امکان کارھا به شکل دورکاری مدیریت شوند. ماموریتھا و سفرھای کاری تا حد امکان لغو شوند. کارمندان حتما فاصله بیش از یک متری را با ھم رعایت کنند. این فاصله با ارباب رجوع ھم اھمیت دارد. از ارباب رجوع خواسته شود وسایل خود را روی میز کارمندان نگذارد. در صورت رد و بدل کردن مدارک، پوشه، خودکار یا ھر وسیله دیگری حتما از دستکش استفاده کنید و به موقع دستھای خود را بشویید. جھت جلوگیری از تجمع ارباب رجوع، توصیه میشود از سیستم نوبت دھی استفاده شود و افراد برحسب نوبت و یکی یکی وارد اتاق اداری شوند. و در خارج از اتاق نیز فاصله فیزیکی را رعایت کنند.
 • ضدعفونی: میز، تلفنھا، موبایلھا، صفحه کلید، موس و پد موس و سایر اجزای کامپیوترھا، دستگیره ھای درھا، کشوھا و قفسه ھا، دسته ھای صندلی ھا حتما بایستی مرتبا ضدعفونی شوند. فضای کار به تھویه مناسب نیاز دارد. سرویسھای بھداشتی بیشتر از قبل نظافت و ضدعفونی می خواھند.
 • وسایل بھداشتی: وجود صابون و مواد ضدعفونی کننده کافی در سرویس بھداشتی و در فضای اداره رامرتب چک کنید. جعبه دستمال کاغذی در دسترس ھمه کارکنان و مراجعین مورد نیاز است. کارمندان در صورت مواجه مستقیم با ھمدیگر و با ارباب رجوع از ماسک و دستکش استفاده کنند.
 • شناسایی و جداسازی موارد مشکوک: به کارکنان آموزش دھید که در صورت داشتن علایم شبه سرماخوردگی به محل کار نیایند و توصیه جدی به قرنطینه خانگی شوند. به آنھا آموزش دھید که جھت پیگیری علایم با سامانه ۴٠٣٠ تماس برقرار کنند.
 • امضاء و اثر انگشت: خودکار مشترک در دسترس ارباب رجوع نگذارید. اگر خودکار نداشت خودکار امانتی را پس از مصرف ضد عفونی کنید. در صورت استفاده از استامپ یا دستگاه الکترونیک ثبت اثر انگشت، محلول ضد عفونی برای تمیز کردن انگشت در اختیار مراجع قرار دھید.

چند توصیه برای دورکاری

 • بیاموزید: استفاده از فناوری برای دورکاری برای ھمه ما یک چالش به حساب می آید. ما ھیچکدام نابغه اینکار نیستیم! تلاش کنید در این باره بیاموزید و برای بھترشدن کار از راه دور فکر کنید.
 • نظم داشته باشید: کار ازخانه به دلیل فاصله ای که با ھمکاران مان ایجاد می کند می تواند چالش برانگیز باشد یا انگیزه مان راکاھش دھد. گاھی حواس مان پرت می شود یا کارھا را از قلم می اندازیم. تھیه یک چارچوب و برنامه برای کار در خانه بسیار مھم و کمک کننده است. بنابراین:
  • محلی را برای کار انتخاب کنید که چیزی حواس تان را پرت نکند.
  • برنامه زمانی برای کار در خانه بچینید. ساعت شروع به کار، ساعت استراحت، ساعت نماز و ناھار، ساعت اتمام کار، ھمگی با برنامه و از قبل مشخص باشد.
  • در زمان ناھار، حتما از محیط کار دور شوید، ناھار مناسب صرف کنید، تا حد امکان از خانه به محیط خلوت بیرون بروید و نور طبیعی دریافت کنید و چند حرکت نرمشی داشته باشید. ھرگز ھمزمان با انجام کار غذا میل نکنید.
  • وظایف مشخصی برای ھر روز در نظر بگیرید. میزان ساعت ھای کار را واقع بینانه تنظیم کنید.
  • در پایان روز با ھمکاران چک کنید که چه کارھایی انجام شده و چه کارھایی لازم است در ادامه انجام شود.
  • حد و مرز بین زمان و فضای مجازی شخصی و کاری را حفظ کنید. به مرزھای دیگران ھم احترام بگذارید.
  • در صورتی که لازمه شغل شما برقراری تماس تصویری است، از حریم خصوصی مراقبت کنید.
  • ممکن است لازم باشد از اطرافیان بخواھید در اتاق یا فضای دیگری حضور داشته باشند و تلفن یا سیستم
   ھایی را که ممکن است مزاحمت صوتی ایجاد کنند قطع کنید.

بازگشت به کار شاغلین با احتمال ابتلا به بیماری کرونا: 
لازم است کارکنان بھبود یافته که مشکوک به ابتلا به بیماری و یا مبتلای قطعی بوده اند ، پیش از بازگشت به کار توسط پزشک مورد بررسی قرار گیرند. ھمچنین می بایست بھبود یافتگان جھت تایید شروع کار، “فرم تایید شده بازگشت به کار شاغلین با احتمال ابتلا به ۱۹-COVID” را که توسطپزشک تکمیل میگردد، جھت ارایه به کارفرما ھمراه داشته باشند. براساس نتایج بررسی ھای انجام شده،چنان چه مشخص شود بیمار در حال حاضر امکان بازگشت به کار را ندارد، پزشک میبایست زمان ارزیابی مجدد وی را تعیین نماید و نھایتا پس از مجاز دانستن پزشک برای شروع به کار، اجازه بازگشت شاغل، داده شود.

خود مراقبتی: 
شرایط فعلی شرایط معمول نیست و طبعا انتظار نمی رود نتیجه کار ھمه بلافاصله به سطح ایده آل برسد. چون نمی توانیم مھارت ھای ھمیشگی مان را در این شرایط ھم داشته باشیم، استرس پیدا می کنیم؛ بنابراین برای کنار آمدن با شرایط جدید ھمگی به زمان نیاز داریم. بھتر است در مورد این موضوع باھم صحبت کنیم. کمک کردن به ھمدیگر می تواند بار روانی مان را ھم سبک کند.

نتیجه: ھمانطور که در مقابل مراقبت ازخود و خانواده مان مسئولیت داریم، با راه اندازی یک کسب و کار، مسئولیت محافظت از سلامت مشتریان و ارباب رجوع ھم برعھده ماست. شرایط کورونایی تنش عصبی را ھم در کارکنان و ھم مراجعین بالا می برد. رعایت اصول بھداشتی مقابله با کورونا آرامش را به ھر دو گروه بر می گرداند و چالش محیط کار را نیز کاھش می دھد.
در شرایط ھمه گیری بیماری کرونا لازم است خرده فروشیھا و فروشگاه ھای بزرگ و ادارات اصولی مانند رعایت فاصله مشتریان و ارباب رجوع رارعایت کنند. به طور مرتب سطوحی را که با آن تماس زیادی برقرار میشود ضدعفونی کنند، وسایل بھداشتی را در دسترس قرار دھند و افراد مشکوک به بیماری را شناسایی و جداسازی کنند. لازم است این موارد با نصب پوسترھایی به اطلاع کارمندان و عموم رسانده شود. در ھنگام دورکاری نیز رعایت اصولی مانند آموختن استفاده از تکنولوژی، برقراری نظم زمانی بین کار و امور شخصی و ایجاد مکان مناسب کار توصیه میشود.

 

دکمه بازگشت به بالا