مدیریت موثر

جوانمردی سازمانی (Organizational Sportsmanship)

یکی از مهم ترین شاخص های رفتار شهروندمداری، جوانمردی سازمانی است.

تعریف جوانمردی سازمانی مجموعه ای از رفتارهای انسان گرا و انتخاب گرایانه، که فراتر از چارچوب وظایف مشخص شغلی است و یک شاغل نسبت به شخصیت های حقوقی و حقیقی که در درون و بیرون سازمان هستند از خود به طور آشکار یا پنهان و به صورت تعاملی، بروز می دهد.

شاغل در انجام و رعایت این رفتارها، هیچ گونه هراسی از تنبیه شدن یا چشمداشتی برای پاداش گرفتن ندارد و تنها در پی نام نیک با کسب رضای خداست.

شاخص های رفتاری جوانمردی سازمانی:

مهمترین شاخص های رفتاری جوانمردی سازمانی اینهاست؛

 • ارائه خدمات فراتر از تکلیف، تعهد به مشتریان و برآوردن انتظارهای آنها
 • وفاداری نسبت به آرمان ها و ارزشها و مأموریت های سازمان و شرکت
 • تبانی نکردن با دیگران علیه مافوق
 • اظهارنظر منفی و قضاوت و برداشتهای کلی نسبت به مافوق نکردن
 • شایعه سازی تبلیغاتی نسبت به مافوق نکردن
 • همکاری و همیاری در دستیابی به اطلاعات و آمار موردنیاز همکاران
 • اختلاف های فردی را با هدف منافع فردی دامن نزدن
 • دیگران را به تعمد برای موفقیت خود به خطا نیانداختن
 • چشم پوشی از خطاهای شخصی و فردی دیگران
 • برملا نکردن عیوب و نقایص فردی به خاطر خطای کاری یا اشتباه رفتاری
 • گذشت، جوانمردی و رفاقت با دیگران
 • برخورد انسانی با جنس مخالف و یا افراد دارای رنگ و نژاد و مذهب متفاوت
 • قواعد و اصول اخلاق حرفه ای را در عمل نقض نکردن
 • دیدن و شنیدن و توجه به گلایه و شکایت های مشتریان
 • عدم سوءاستفاده از ناآگاهی مشتریان در توافق ها و قرار دادها

منبع: کتاب اخلاق حرفه ای در سازمان و مدیریت
مولف: دکتر منصور دهستانی

دکمه بازگشت به بالا