مدیریت موثر

“پاداش”، بزرگترین اصل مدیریت دنیاست

"مایکل لوبوف" نویسنده کتاب "بزرگترین اصل مدیریت دنیا"، می گوید چند مورد از چیزهایی که باید به اونها پاداش داد اینها هستند:

۱- به راه حل های اساسی به جای راه حل های مقطعی پاداش دهید.

۲- به ریسک پذیری به جای اجتناب از ریسک پاداش دهید.

۳- به خلاقیت کاربردی به جای اطاعت کورکورانه پاداش دهید.

۴- به اقدام قاطع به جای فلج کردن کار با تجزیه و تحلیل پاداش دهید.

۵- به کار برجسته به جای نمایش کار پاداش دهید.

۶- به ساده کردن کاربه جای پیچیدگی غیرلازم پاداش دهید.

۷- به رفتار آرام و موثر به جای نق زدن و سر و صدا راه انداختن پاداش دهید.

۸- به کیفیت کار به جای سرعت در کار پاداش دهید.

۹- به وفاداری به سازمان، به جای تهدید به ترک خدمت پاداش دهید.

۱۰- به کار تیمی به جای تک روی پاداش دهید.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا