مدیریت موثر

سازمان یادگیرنده

امروزه عصر سازمان یادگیرنده است این سازمانی است با ارزش ها و سیستم هایی که در تحول مداوم و بهبود، بر مبنای درس هایی از تجربه عمل می کند.

سازمانهای یادگیرنده برای موفقیتشان به ارزشهای مبتنی بر فرهنگ سازمانی که براطلاعات کار تیمی ، تواناسازی ، مشارکت و رهبری تاکید می کند ، نیاز دارد.

 • رهبری: در سازمانهای یاد گیرنده مدیران یاد میگیرند بر حسب سهیم شدن در “قدرت با دیگران” به جای اعمال قدرت بر دیگران بیندیشند.
 • ساختار مبتنی بر تیم: سازمان یاد گیرنده، ساختار عمودی که مدیران و کارکنان را جدا میکند، بهم میریزد. تیم ها خود هدایت کننده واحد اساسی در سازمانهای یادگیرنده هستند.
 • توانمند سازی: یعنی واگذاری و تفویض اختیار، اعطای آزادی، دانش، استقلال و مهارت به کارکنان است.
 • اطلاعات باز: سیل اطلاعات در سازمانهای یادگیرنده جاری است و همیشه در اختیار کارکنان قرار میگیرد.
 • استراتژی مشارکتی: در سازمانهای یاد گیرنده، استراتژی از پایین به بالا و همچنین از بالا به پایین ظهور میکند. مدیران عالی به چشم انداز و جهتی که تمام کارکنان باور دارند و از آن حمایت میکنند، شکل می دهند، لکن استراتژی را به تنهایی کنترل با هدایت نمی نمایند.
 • فرهنگ انطباق پذیری قوی: فرهنگ سازمان یادگیرنده به ریسک پذیری، بهبود و تحول ارزش میگذارد.

اجزای سازمان یاد گیرنده از نظر پیتر سنگه:

 1. مدل ذهنی: هر فردی شیوه تفکرات قبلی را کنار میگذارد.
 2. سلطه فردی: هر فردی خویشتن را بشناسد و با دیگران بصورت صریح و باز برخورد کند و در جهت تعالی خود بکوشد.
 3. تفکر سیستمی: هر فردی یاد میگیرد که کل سازمان چگونه کار میکند.
 4. چشم انداز مشترک: هر فردی طرح عملیاتی را میفهمد و در باره آن موافقت میکند.
 5. یادگیری تیمی: هر فردی با دیگران همکاری میکند تا هدف ها محقق شوند.
همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا