ANTIMICROBIALS

VANCOMYCIN

وانکومایسین

VANCOMYCIN

موارد مصرف: وانکومایسین در موارد محدودی از جمله در پیشگیری و درمان آندوکاردیت و عفونت‌ جراحی و سایر عفونت های جدی ناشی از کوکسی های گرم مثبت (مانند استافیلوکوک مقاوم به پنی سیلین ها) مصرف می شود. این دارو به  ویژه در درمان عفونت های استافیلوکوکی مقاوم به متی‌سیلین در حالاتی از قبیل آبسه مغزی، مننژیت استافیلوکوکی و سپتی‌سمی استفاده می شود. وانکومایسین از راه خوراکی در درمان کولیت پسودوممبران ناشی از آنتی بیوتیک ها مصرف می شود.

موارد منع مصرف: در صورت وجود سابقه اختلالات شنوایی از مصرف این دارو باید خودداری گردد.

هشدارها
۱- انفوزیون سریع این دارو‌ها با خطر واکنش های آنافیلاکتیک همراه است.
۲- محل تزریق دارو در هر بار انفوزیون باید تغییر داده شود.
۳- مصرف این دارو در بیماران مبتلا به نارسایی کلیه و در سالخوردگان باید با احتیاط فراوان صورت گیرد.
۴- آزمون های شمارش سلول های خون، ارزیابی ادرار و سنجش کار کلیه در طول درمان با این دارو ضروری است. آزمون سنجش شنوایی در طول مصرف این دارو در بیماران سالخورده یا مبتلا به عیب کار کلیه باید انجام شود.

عوارض جانبی: سمیت کلیوی، سمیت گوشی، اختلال های خونی، تهوع، لرز، تب، ائوزینوفیلی، آنافیلاکسی، ضایعات پوستی، التهاب ورید، افت شدید فشار خون، خس خس کردن، اختلال در تنفس،‌ کهیر،‌ خارش، برافروختگی بالاتنه، درد و اسپاسم عضلات پشت و سینه با مصرف این دارو گزارش شده است.

تداخــل های دارویــــی: مصـــرف همـــزمــان وانکومایسین با آمینوگلیکوزید‌ها، کاپرئومایسین و دارو‌های مدر مؤثر بر قوس هنله احتمال بروز سمیت گوشی و کلیوی را افزایش می دهد.

مقدار مصرف

خوراکی

بزرگســــــــالان: در درمــــان کولیت نــــاشی از آنتی بیوتیک ها به  مقدار ۱۲۵میلی گرم هر ۶ ساعت برای ۱۰-۷ روز مصرف می شود.

کودکان: در کودکان ۱ ماهه تا ۵ سال برای درمان کولیت ناشی از آنتی بیوتیک ها به  مقدار mg/ kg  ۵ هر ۶ ساعت مصرف می شود. مقدار مصرف در کودکان با سن بیش از ۵ سال نصف مقدار بزرگسالان است.

تزریقی

بزرگســـالان: از راه انفوزیون آهستـــه وریدی به  مقدار ۵۰۰ میلی گرم طی حداقل ۶۰ دقیقه هر ۶ ساعت یا ۱ گرم حداقل طی ۱۰۰ دقیقه هر ۱۲ ساعت مصرف می شود. برای پیشگیری از آندوکاردیت دربیمارانی که نسبت به پنی‎سیلین حساسیت دارند  مقدار ۱ گرم طی حداقل ۱۰۰ دقیقه به  صورت انفوزیون آهسته وریدی تجویز و به  دنبال آن جنتامایسین وریدی تزریق می شود.

کودکان: از راه انفوزیون آهسته وریدی در نوزادان تا سن یک هفته ابتدا mg/kg 15 و بعد mg/ kg  ۱۰ هر ۱۲ ساعت و در نـــــوزادان با سن ۴-۱ هفته ابتـــــدا mg/kg 15 و سپس mg/kg 10 هر ۸ ساعت و در کودکان یک ماهه و بـــــزرگتر mg/kg 10 هر ۶ ساعت مصرف می شود. مقدار مصرف این دارو برای پیشگیری از آندوکاردیت در کودکان با سن کمتر از ۱۰ سالmg/kg 20 است که همراه با mg/ kg 2 جنتامایسین مصرف می شود.

اشکال دارویی

Suspension: ۵۰۰mg /6ml
Injection: ۵۰۰mg, 1g
Capsule: ۲۵۰mg

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا