کوروناویروس جدید
موضوعات داغ

آیا انجماد (فریز کردن) باعث از بین رفتن ویروس کرونا می شود؟

کمیته اطلاع رسانی و آموزش همگانی کرونا در دانشگاه علوم پزشکی تهران

مقدمه: 
ویروس کرونا ذاتا سرما دوست بوده و در دماهای پایین بهتر زنده می ماند. با این حال به دلیل جدید بودن این ویروس، یافته ها درباره ی آن هنوز قاطع و جامع نیست.
شواهد موجود در زمینه پاسخ به سوال:
با توجه به مطالعات انجام شده بر روی ویروس های کرونا، می توان گفت که این خانواده از ویروس ها در حالت منجمد بسیار پایدار هستند و حتی در دمای منفی ۲۰ درجه سانتیگراد تا دو سال باقی می مانند. به عبارت دیگر، می توان گفت این ویروس ها سرمادوست هستند. همچنین شواهد نشان می دهد که قرار گرفتن در دمای ۵۶ درجه سانتیگراد به مدت بیش از ۳۰ دقیقه، باعث کاهش قابل توجه ویروس می شود. بنابراین برای کاهش تعداد ویروس به گونه ای که دیگر قابل تشخیص نباشد، باید بیش از ۳۰ دقیقه در دمای ۶۰ درجه سانتیگراد باقی بماند. مطالعه دیگری نشان می دهد که پس از قرار گرفتن ویروس سارس (از خانواده ویروس های کرونا) به مدت ۹۰ ، ۶۰ و ۳۰ دقیقه، به ترتیب در دمای ۵۶ درجه سانتی گراد ، ۶۷ درجه سانتیگراد و ۷۵ درجه، قدرت عفونت زایی آن کاهش می یابد.
نتیجه گیری:
با توجه به یافته ها و مطالعات بر روی خانواده ویروس کرونا به نظر می رسد توانایی بقای این گروه از ویروس ها در نمونه های انسانی و محیط، نسبتاً زیاد است. این ویروس ها سرمادوست بوده و استراتژی نگهداری مواد در دمای پایین نظیر (انجماد) فریزر کردن نمی‌تواند باعث از بین رفتن این ویروس شود.
منابع:
  1. World Health Organization. Coronavirus disease 2019 (COVID-2019) situation report-37.
  2. Geller C, Varbanov M, Duval RE. Human coronaviruses: insights into environmental resistance and its influence on the development of new antiseptic strategies. Viruses. 2012 Nov;4(11):3044-68.
  3. Rabenau HF, Cinatl J, Morgenstern B, et al. Stability and inactivation of SARS coronavirus. Medical microbiology and immunology. 2005 Jan 1;194(1-2):1-6.
  4. Duan SM, Zhao XS, Wen RF, et al. SARS Research Team. Stability of SARS coronavirus in human specimens and environment and its sensitivity to heating and UV irradiation. Biomedical and environmental sciences: BES. 2003 Sep;16(3):246.
دکمه بازگشت به بالا