اخبار سلامت

مصداق افشای اسرار بیمار

پرونده بالینی بیماران بر اساس راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای سازمان نظام پزشکی متعلق به خود بیمار است. از نظر اخلاقی دسترسی به پرونده بالینی بیماران چه پرونده مکتوب و فیزیکی و چه پرونده الکترونیک، مشتمل بر شرح حال بیمار، وضعیت پیشرفت معالجات، دستورات پزشکی، اطلاعات پاراکلینیک از جمله: عکس ها و آزمایشات و متعلقات پرونده از جمله گرافی های بیمار متعلق به شخص بیمار است. بنابراین بر اساس اصول اخلاق پزشکی و بر اساس راهنمای عمومی اخلاق حرفه‌ای سازمان نظام پزشکی تنها بیمار یا ولی قانونی وی حق دسترسی به اطلاعات پرونده را دارند.

همچنین تنها آن دسته از تیم درمان که در ارتباط مستقیم با امور تشخیصی و درمانی آن بیمار می باشند در حدود نیاز خود و با رعایت اصل محرمانگی، حق دسترسی و اطلاع از مندرجات پرونده بالینی بیمار را دارند.

اهمیت این محرمانگی و حفظ اطلاعات و اسرار بیماران تا حدی است که حتی سایر پزشکان یا پرستاران که عضو تیم درمانی بیمار نیستند، حق دسترسی و مطالعه پرونده وی را ندارند.

از سوی دیگر مصاحبه با رسانه ها در هر مرکز درمانی در خصوص وضعیت بیماران به ویژه سلبریتی ها یا افراد مشهور و شناخته شده، می‌بایست توسط یک فرد مسوول و مشخص که از سوی رئیس مرکز درمانی تعیین می‌شود و مورد تایید کمیته اخلاق بالینی آن مرکز درمانی نیز می‌باشد، صورت گیرد و ترجیحا اعضای تیم درمانی از جمله پزشک معالج شخصا به این کار مبادرت نورزند.

در شرایط خاص و اضطراری نیز، پزشک معالج تنها در صورتی می‌تواند اطلاعات خود در مورد وضعیت سلامت یا بیماری را به سایرین از جمله به عموم جامعه منتقل نماید که قبل از آن از شخص بیمار و درصورتی که بیمار از شرایط و صلاحیت و ظرفیت لازم جهت دادن اجازه برخوردار نباشد از ولی قانونی او کسب اجازه نماید. در غیر این صورت، بیان شرایط بالینی بیماران و یا انتشار هر بخش از پرونده بالینی بیماران، مصداق افشای اسرار بیماران بوده و غیر اخلاقی است.


دکتر سعید بیرودیان
مدیر دبیرخانه اخلاق پزشکی سازمان نظام پزشکی

دکمه بازگشت به بالا