ANTIMICROBIALSPENICILLINS

PIPERACILLIN

پیپراسیلین

PIPERACILLIN

موارد مصرف: این دارو برای درمان عفونت های ناشی از پسودومونا آئرژینوزا و سایر باکتری های حساس به خصوص در بیماران با ضعف دستگاه ایمنی، عفونت های دستگاه صفراوی، سوزاک، عفونت های دستگاه ادراری، پیشگیری از عفونت های جراحی تجویز می شود.

هشدارها: مقدار دارو باید به  طور معمول در عیب متوسط تا شدید کار کلیه کاهش یابد. این دارو باید در بیماران با اختلالات انعقادی با احتیاط استفاده شود.

عوارض جانبـــی: واکنش هـــای حســــاسیتی به  خصوص جوش پوستی و شوک آنافیلاکسی، کولیت پسودوممبران، درد در محل تزریق و فلبیت، اختلالات الکترولیت از عوارض این دارو هستند.

نکات قابل توصیه: پیپراسیلین به  صورت تزریق آهسته وریدی در ۳ تا ۵ دقیقه، از طریق انفوزیون وریدی در ۲۰تا۳۰ دقیقه یا از طریق تزریق عمیق عضلانی استفاده می شود. تزریق عضلانی در یک نوبت نباید بیشتر از۲ گرم در بزرگسالان یا بیشتر از۵۰۰ میلی گرم برای کودکان باشد.

تداخل های دارویی: پیپراسیلین باعث طولانی شدن عمل شل کننده های رقابتی عضلات نظیر و کورونیم می شود.

مقدار مصرف

بزرگسالان: مقدار مصرف معمول به  صورت ۴-۳ گرم هر ۴ تا ۶ ساعت است. در درمان عفونت های مخاطره آمیز mg/kg/day 200-300در مقادیر منقسم به  صورت وریدی تـــــــجویز می گــــردد. در عفـــونت های غیـــرپیچیـــــــــــــــده mg/kg/day  ۱۰۰-۱۲۵ تجویز می گردد. مقدار مصرف معمول۲ گرم هر ۶ تا ۸ ساعت یا ۴ گرم هر ۱۲ ساعت از طریق وریدی یا ۲ گرم هر ۸ تا ۱۲ ساعت تزریق عضلانی است. برای پروفیلاکسی در جراحی ۲ گرم قبل از شروع جراحی و سپس حداقل ۲  نوبت ۲ گرم در فواصل ۴ تا ۶ ساعت در ۲۴ ساعت جراحی ممکن است تجویز شود. در موارد سوزاک غیرپیچیده ۲ گرم از دارو به  صورت مقدار مصرف واحد تزریق عضلانی می شود.

کــــــودکان: در سنیــــــن ۱ مـــاه تا ۱۲ ســــــــال mg/ kg/ day  ۱۰۰-۳۰۰ در ۳ تــــــــا ۴ نـــــــــــــــوبت منقسم، نوزادان کمتر از ۷ روز یا کمتر از ۲ کیلوگرم  ، mg/ kg/ day  ۱۵۰ در ۳ نوبت منقسم و در نوزادان بیشتر از ۷ روز و وزن بیشتر از۲ کیلوگرم، mg/ kg/ day  ۳۰۰ در ۳ تا ۴ مقدار منقسم تزریق وریدی می شود.

اشکال دارویی

Injection: ۱g, 2g

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا