غربالگری‌های سلامتی

غربالگری سرطان گردن رحم در زنان ۲۱ تا ۶۵ سال

Grade: A

Specific Recommendations:

The USPSTF recommends screening for cervical cancer every 3 years with cervical cytology alone in women aged 21 to 29 years.

For women aged 30 to 65 years, the USPSTF recommends screening every 3 years with cervical cytology alone, every 5 years with high-risk human papillomavirus (hrHPV) testing alone, or every 5 years with hrHPV testing in combination with cytology (cotesting).

See the Clinical Considerations section for the relative benefits and harms of alternative screening strategies for women 21 years or older

درجه بندی: A

توصیه های اختصاصی:

USPSTF  برای زنان ۲۱ تا ۲۹ ساله، غربالگری سرطان گردن رحم را هر ۳ سال و تنها به وسیله ی سیتولوژی(سلول شناسی) گردن رحم توصیه می کند.

برای زنان ۳۰ تا ۶۵ ساله نیز غربالگری هر ۳ سال به وسیله ی سیتولوژی گردن رحم به تنهایی، هر ۵ سال به وسیله ی بررسی آلودگی با پاپیلوما ویروس های انسانی پرخطر به تنهایی و یا بررسی هر ۵ سال یکبار پاپیلوما ویروس های انسانی پر خطر به همراه سیتولوژی (تست همراه) توصیه شده است.

برای مشاهده ی فواید و مضرات نسبی هر یک از استراتژی های غربالگری برای زنان با سن ۲۱ سال یا بیشتر، از Clinical Considerations section (بخش ملاحظات بالینی) بازدید کنید.

Frequency of Service:

screening for cervical cancer every 3 years with cervical cytology alone in women aged 21 to 29 years. For women aged 30 to 65 years, the USPSTF recommends screening every 3 years with cervical cytology alone, every 5 years with high-risk human papillomavirus (hrHPV) testing alone, or every 5 years with hrHPV testing in combination with cytology (cotesting).

تناوب و تعداد دفعات انجام غربالگری:

برای زنان ۲۱ تا ۲۹ ساله، غربالگری سرطان گردن رحم را هر ۳ سال و تنها به وسیله ی سیتولوژی(سلول شناسی) گردن رحم توصیه می کند.

برای زنان ۳۰ تا ۶۵ ساله نیز غربالگری هر ۳ سال به وسیله ی سیتولوژی گردن رحم به تنهایی، هر ۵ سال به وسیله ی بررسی آلودگی با پاپیلوما ویروس های انسانی پرخطر به تنهایی، و یا بررسی هر ۵ سال یکبار پاپیلوما ویروس های انسانی پر خطر به همراه سیتولوژی (تست همراه) توصیه شده است.

 

Risk Factor Information:

All women aged 21 to 65 years are at risk for cervical cancer because of potential exposure to high-risk HPV types (hrHPV) through sexual intercourse and should be screened. Certain risk factors further increase risk for cervical cancer, including HIV infection, a compromised immune system, in utero exposure to diethylstilbestrol, and previous treatment of a high-grade precancerous lesion or cervical cancer. Women with these risk factors should receive individualized follow-up.

عوامل خطر:

تمام زنان ۲۱ تا ۶۵ ساله از آن جایی که به علت انجام رابطه ی جنسی، پتانسیل آلوده شدن با ویروس های HPV پر خطر را دارند، در معرض خطر ابتلا به سرطان گردن رحم می باشند و باید غربالگری شوند. بعضی عوامل خطر خاص خطر ابتلا به سرطان گردن رحم را بیشتر نیز می کنند، برای مثال آلوده شدن به ویروس HIV، ضعف سیستم ایمنی، تماس رحم با diethylstilbestrol(DES) و سابقه ی درمان ضایعات پیش سرطانی پیشرفته و سرطان رحم. زنانی که این عوامل خطر را دارند باید به صورت شخضی پیگیری و بررسی شوند.

 

 

دکمه بازگشت به بالا