غربالگری‌های سلامتی

غربالگری و انجام مشاوره رفتاری در ارتباط با مصرف بی رویه الکل در افراد با سن ۱۸ سال و بیشتر، به خصوص زنان باردار

درجه بندی: B

توصیه های اختصاصی:
USPSTF توصیه می کند که در سطح مراقبت های اولیه، غربالگری مصرف بی رویه ی الکل برای افراد با سن ۱۸ سال یا بیشتر، از جمله زنان باردار، انجام شود و افرادی که مصرف الکل بی رویه و خطر آفرین دارند، با هدف کاهش مصرف بی رویه ی الکل، تحت مداخله به صورت مشاوره ی رفتاری مختصر قرار گیرند.

زمان و تناوب انجام غربالگری:
USPSTF نتوانسته است شواهد کافی برای توصیه کردن فواصل مناسب میان غربالگری های مصرف بی رویه ی الکل در بزرگسالان بیابد. مشخص شده است که مداخله به شکل مشاوره ی رفتاری مختصردر کاهش مصرف بی رویه ی الکل در افراد با سن ۱۸ سال یا بیشتر(از جمله زنان باردار) موثر بوده است. مشاوره های رفتاری موثر در اجزای اختصاصی، اجرا و تعداد و طول مدت با یکدیگر تفاوت دارند. USPSTF  نتوانسته است ویژگی ها و اجزای اختصاصی مداخلات مختلف که واضحا با بهبود نتایج همراه بوده اند را تعیین کند.

عوامل خطر:
اعتیاد به مصرف بی رویه و خطرآفرین الکل

 

Grade: B

:Specific Recommendations

The USPSTF recommends screening for unhealthy alcohol use in primary care settings in adults 18 years or older, including pregnant women, and providing persons engaged in risky or hazardous drinking with brief behavioral counseling interventions to reduce unhealthy alcohol use.

:Frequency of Service

The USPSTF did not find adequate evidence to recommend an optimal screening interval for unhealthy alcohol use in adults. Brief behavioral counseling interventions were found to reduce unhealthy alcohol use in adults 18 years or older, including pregnant women. Effective behavioral counseling interventions vary in their specific components, administration, length, and number of interactions. The USPSTF was unable to identify specific intervention characteristics or components that were clearly associated with improved outcomes.

:Risk Factor Information

engaged in risky or hazardous drinking

دکمه بازگشت به بالا