غربالگری‌های سلامتی

لعاب زدن دندان ها با فلوراید برای پیشگیری از پوسیدگی های دندانی در نوزادان و کودکان

درجه بندی: B

توصیه های اختصاصی:
USPSTF توصیه می کند که پزشکان در سطح مراقبت های اولیه از زمان درآمدن دندان های اولیه ی کودکان و خردسالان، استفاده از لعاب فلورایدی روی دندان ها را برای آن ها شروع کنند.

زمان و تناوب انجام مداخله:
هیچ مطالعه ای به صورت مستقیم سن مناسب برای شروع و خاتمه ی استفاده از لعاب فلورایدی روی دندان ها را بررسی نکرده است. آزمایشات موجود در رابطه با لعاب فلورایدی با مشارکت کودکان ۳ تا ۵ سال انجام شده است؛ با این وجود، با در نظر گرفتن مکانسیم عمل این مداخله، احتمالا شروع آن همزمان با بیرون آمدن دندان های اولیه، فواید بیشتری خواهد داشت. شواهد محدود هیچ نوع اثر واضحی از تاثیر بهتر استفاده از فلوراید هر ۶ ماه یکبار در مقابل هر سال یکبار و یا یکبار استفاده هر ۶ ماه در مقابل چند بار استفاده هر ۶ ماه و یا هر سال، روی پوسیدگی دندانی نیافته است.

عوامل خطر:
برخی سازمان ها از محدود کردن استفاده از لعاب فلورایدی برای کودکان در معرض خطر بالا حمایت کرده اند. اگرچه چندین ابزار ارزیابی خطر پوسیدگی دندانی وجود دارد، هیچ کدام در سطح مراقبت های اولیه تایید نشده اند و همچنین هیچ مطالعه ای نیز وجود ندارد که اثبات کند این ابزار ها هنگامی که به وسیله ی پزشکان در سطح مراقبت های اولیه استفاده شوند می توانند دقیقا و دائما بین کودکانی که دچار پوسیدگی دندانی خواهند شد و آن هایی که نخواهند شد، افتراق بگذارند. یک رویکرد خطر محور برای استفاده از لعاب فلورایدی، فرصت داشتن مداخلات پیشگیرانه ی موثر برای پوسیدگی دندانی در کودکانی که ممکن است از آن سود ببرند را از ما خواهد گرفت؛ خصوصا به این علت که در حال حاضر در ایالات متحده، خردسالان و کودکان در سن قبل از مدرسه بیشتر تمایل دارند که ویزیت های منظم با پزشکان غیر دندانپزشک در سطح مراقبت های اولیه داشته باشند تا پزشکان دندان پزشک.

 

Grade: B

:Specific Recommendations
The USPSTF recommends that primary care clinicians apply fluoride varnish to the primary teeth of all infants and children starting at the age of primary tooth eruption.

:Frequency of Service

No study directly assessed the appropriate ages at which to start and stop the application of fluoride varnish. Available trials of fluoride varnish enrolled children ages 3 to 5 years; however, given the mechanism of action of this intervention, benefits are very likely to accrue starting at the time of primary tooth eruption. Limited evidence found no clear effect on caries increment between performing a single fluoride varnish once every 6 months versus once a year or between a single application every 6 months versus multiple applications once a year or every 6 months.

:Risk Factor Information

Some organizations have advocated restricting fluoride varnish use to children at “increased risk.” Although several caries risk assessment tools exist, none have been validated in the primary care setting, nor do existing studies demonstrate that these tools, when used by primary care clinicians, can accurately and consistently differentiate between children who will develop dental caries and those who will not. A risk-based approach to fluoride varnish application will miss opportunities to provide an effective dental caries preventive intervention to children who could benefit from it, particularly because currently, in the United States, infants and preschool-aged children are more likely to have regular visits with nondental primary care clinicians than dental care providers.

دکمه بازگشت به بالا