Antidotes

 • TRIENTINE

  TRIENTINE موارد مصرف: این دارو در درمان بیماری ویلسون برای بیمارانی که قادر به تحمل پنی سیلامین نیستند، استفاده می شود. هشدارها…

  بیشتر بخوانید »
 • SUCCIMER

  SUCCIMER موارد مصرف: این دارو در درمان مسمومیت با سرب، آرسنیک و جیوه مصرف می شود. هشدارها: این دارو در بیماران…

  بیشتر بخوانید »
 • SODIUM THIOSULFATE

  SODIUM THIOSULFATE موارد مصرف: این دارو به عنوان داروی کمکی در درمان مسمومیت با سیانید، همراه با نیتریت سدیم و…

  بیشتر بخوانید »
 • SODIUM NITRITE

  SODIUM NITRITE موارد مصرف: این دارو به همراه تیوسولفات سدیم برای درمان مسمومیت ناشی از ترکیبات سیانیدی مصرف می شود. عوارض…

  بیشتر بخوانید »
 • PRALIDOXIME

  PRALIDOXIME موارد مصرف: این دارو به عنوان داروی کمکی همراه آتروپین، در درمان مسمومیت با بعضی از مهارکننده های آنزیم کولین استراز،…

  بیشتر بخوانید »
 • PENICILLAMINE

  PENICILLAMINE موارد مصرف: پنی سیلامین در درمان بیماری ویلسون و پیشگیری از ایجاد آسیب بافتی مصرف می شود. این دارو همچنین در…

  بیشتر بخوانید »
 • OBIDOXIME

  OBIDOXIME موارد مصرف: ابیدوکسیم برای فعال کردن مجدد آنزیم کولین استراز مهارشده توسط حشره کش های ارگانوفسفره مصرف می شود. هشدارها ۱- مصرف ابیدوکسیم…

  بیشتر بخوانید »
 • EDETATE DISODIUM

  EDETATE DISODIUM موارد مصرف: این دارو در درمان اضطراری زیادی کلسیم خون و کنترل آریتمی بطنی ناشی از مسمومیت دیژیتال…

  بیشتر بخوانید »
 • EDETATE DICOBALT

  EDETATE DICOBALT موارد مصرف: این دارو در درمان مسمومیت شدید با سیانور به کار می رود. موارد منع مصرف: در صورت…

  بیشتر بخوانید »
 • EDETATE CALCIUM DISODIUM

  EDETATE CALCIUM DISODIUM موارد مصرف: این دارو در درمان مسمومیت حاد و مزمن با سرب و بعضی فلزات سنگین و…

  بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا