اخبار سلامت

کاهش خطر مرگ با شروع زودرس درمان ضد انعقاد خون در بیماران بستری کوید-۱۹

شروع زودرس درمان ضد انعقاد خون (آنتی کواگولان در ۲۴ ساعت اول بستری) در بیماران بستری کوید-۱۹ منجر به کاهش مرگ می‌شود.

این یافته مطالعه ۴۲۹۷ بیمار در آمریکا می‌باشد که در مجله ی وزین BMJ منتشر شده است.

در این مطالعه مشاهده ای کوهورت که داده تاثیرگذاری real world را در اختیار می‌گذارد، ۳۶۲۷ نفر درمان آنتی کواگولان را (هپارین یا انوکساپارین در ۳۶۰۰ نفر) در ۲۴ ساعت اول بستری دریافت کرده اند.

 میزان مرگ در طی ۳۰ روز بررسی شده است. درصد مرگ تجمعی در طی این مدت در گروه دریافت کننده آنتی کواگولان و گروه مقابل به ترتیب برابر با ۱۴/۳٪ و ۱۸/۷٪ بوده است و استفاده از آنتی کواگولان در مقابل عدم استفاده از آن مرگ ۳۰ روزه را ۲۷٪ و به صورت معنادار کاهش داده است.

 ارتباط مشابهی برای مرگ و میر سرپایی و شروع درمان آنتی کواگولان نیز مشاهده شده است.

 درمان با افزایش ریسک خونریزی نیازمند به دریافت خون همراه نبوده است.

دکمه بازگشت به بالا