غربالگری‌های سلامتی

اقدام به مداخله در بد رفتاری با کودکان برای کودکان و نوجوانان با سن ۱۸ سال و کمتر

درجه بندی: I

توصیه های اختصاصی:
USPSTF به این نتیجه رسیده است که شواهد موجود، برای ارزیابی تعادل میان فواید و مضرات انجام مداخلات پیشگیرانه ی اولیه به منظور جلوگیری از بدرفتاری و سوء استفاده از کودکان، کافی نیست.
کودکانی که علائم یا نشانه های بیانگر سوء استفاده و بدرفتاری دارند باید ارزیابی شوند و یا مطابق قوانین دولتی قابل اطلاق گزارش شوند.

زمان و تناوب انجام مداخله:
در حال حاضر در این رابطه اطلاعاتی در دست نیست.

عوامل خطر:
در حال حاضر در رابطه با عوامل خطر نیز اطلاعاتی در دست نیست.

 

Recommendation: Interventions for Child Maltreatment

Specific Recommendation: Child Maltreatment: Interventions — Children and Adolescents 18 years and younger

Grade: ISpecific Recommendations:

The USPSTF concludes that the current evidence is insufficient to assess the balance of benefits and harms of primary care interventions to prevent child maltreatment.

Children with signs or symptoms suggestive of maltreatment should be assessed or reported according to the applicable state laws.

Frequency of Service:
No Frequency of Service information currently available.
Risk Factor Information:
No Risk Factor Information currently available.
دکمه بازگشت به بالا