غربالگری‌های سلامتی

غربالگری سرطان ریه در افراد ۵۵ تا ۸۰ ساله ای که سابقه ی مصرف حداقل ۳۰ پاکت/سال سیگار دارند. (در صورتی که هم اکنون نیز سیگار می کشند و یا طی ۱۵ سال گذشته ترک کرده اند.) (غربالگری)

(پاکت/سال مصرف سیگار برابر است با حاصلضرب پاکت های روزانه مصرفی در تعداد سال های مصرف سیگار)

درجه بندی: B

توصیه های اختصاصی:
USPSTF توصیه می کند که غربالگری سالانه برای سرطان ریه به وسیله ی سی تی اسکن با اشعه ی کم (LDCT) در افراد ۵۵ تا ۸۰ ساله که سابقه ی مصرف حداقل ۳۰ پاکت_سال سیگار دارند و در حال حاضر سیگار می کشند یا طی ۱۵ سال گذشته ترک کرده اند؛ انجام شود.
در صورتی که بیشتر از ۱۵ سال از ترک سیگار فرد می گذرد و یا بیماری همراهی دارد که از امید به زندگی او به میزان قابل توجهی کاسته است و یا توانایی و اشتیاق لازم برای انجام درمان قطعی سرطان ریه با جراحی را ندارد؛ نباید غربالگری سرطان ریه ادامه یابد.

زمان و تناوب انجام غربالگری:
غربالگری سالانه. (در صورتی که بیشتر از ۱۵ سال از ترک سیگار فرد می گذرد و یا بیماری همراهی دارد که از امید به زندگی او به میزان قابل توجهی کاسته است و یا توانایی و اشتیاق لازم برای انجام درمان قطعی سرطان ریه با جراحی را ندارد؛ نباید غربالگری سرطان ریه ادامه یابد.)

عوامل خطر:
سن، تماس کامل با دود سیگار و مدت زمان ترک سیگار، عوامل خطر مهم ابتلا به سرطان ریه هستند و برای تعیین احتمال میزان خطر، در سنجش غربالگری ملی ریه آمریکا(NLST) مورد استفاده قرار می گیرند. سایر عوامل خطر شامل تماس های شغلی اختصاصی، تماس با گاز رادون، سابقه ی خانوادگی و سابقه ی ابتلا به فیبروز ریوی یا بیماری انسدادی مزمن ریه(COPD) می باشد. بروز سرطان ریه در افراد با سن کمتر از ۵۰ سال نسبتا کم است اما با افزایش سن، خصوصا بعد از ۶۰ سالگی، بیشتر می شود. در افرادی که در حال حاضر سیگار می کشند یا قبلا سیگار می کشیده اند، میزان بروز خاص هر سن، با افزایش سن و تماس با دود سیگار(به صورت تجمعی) افزایش می یابد.

ترک سیگار به شکل قابل توجهی خطر ابتلای فرد به سرطان ریه و مرگ به دنبال آن را کاهش می دهد. در میان افراد مشارکت داده شده در NLST، کسانی که به علت وجود عوامل خطر اضافه و یا تماس تجمعی بیشتر با دود سیگار، در معرض بالاترین خطر قرار داشتند، بیشتر سود را از ترک سیگار بردند. یک مدل چند متغیره ی معتبر نشان داده است که افراد با بلاترین میزان خطر(بالاتر از ۶۰%) ، ۸۸ درصد از مرگ های قابل پیشگیری به وسیله ی غربالگری را تشکیل می دهند.

 

 

Grade: B

:Specific Recommendations
The USPSTF recommends annual screening for lung cancer with low-dose computed tomography (LDCT) in adults aged 55 to 80 years who have a 30 pack-year smoking history and currently smoke or have quit within the past 15 years. Screening should be discontinued once a person has not smoked for 15 years or develops a health problem that substantially limits life expectancy or the ability or willingness to have curative lung surgery.

:Frequency of Service

Annual screening.  Screening should be discontinued once a person has not smoked for 15 years or develops a health problem that substantially limits life expectancy or the ability or willingness to have curative lung surgery.

:Risk Factor Information

Age, total exposure to tobacco smoke, and years since quitting smoking are important risk factors for lung cancer and were used to determine eligibility in the National Lung Screening Trial (NLST). Other risk factors include specific occupational exposures, radon exposure, family history, and history of pulmonary fibrosis or chronic obstructive lung disease. The incidence of lung cancer is relatively low in persons younger than 50 years but increases with age, especially after age 60 years. In current and former smokers, age-specific incidence rates increase with age and cumulative exposure to tobacco smoke.

Smoking cessation substantially reduces a person’s risk for developing and dying of lung cancer. Among persons enrolled in the NLST, those who were at highest risk because of additional risk factors or a greater cumulative exposure to tobacco smoke experienced most of the benefit. A validated multivariate model showed that persons in the highest 60% of risk accounted for 88% of all deaths preventable by screening.

دکمه بازگشت به بالا