اخبار سلامت

ناباروری در بیماران مرد مبتلا به کوید ۱۹

بررسی های پاتولوژیکی و مولکولی انجام شده روی نمونه های آتوپسی تهیه شده در  پنج بیمار مبتلا به COVID-19، عفونت SARS-CoV-2 را در بیضه ها و آسیب اسپرماتوژنز به دنبال آن را در این  بیماران نشان می دهد.

آیا در آینده باید شاهد بروز بیشتر مسائل مرتبط با ناباروری در بیماران مرد مبتلا به کوید ۱۹ باشیم؟ این بررسی روی پنج بیمار مبتلا به این عفونت با محددوه سنی ۸۳-۵۱ سال و سه بیمار گروه کنترل انجام شده است. یافته ها به طور خلاصه به شرح زیر بوده است:

۱-در تمام بیماران  مبتلا به کوید۱۹، سلول های ژرم سل (سلول های تولید کننده اسپرم که در مراحل مختلف رشد بوده و در جدار ساختارهای لوله ای شکل تشکیل دهنده بیضه به نام سمینی فروس قرار دارند) آسیب دیده و به داخل لومن سمینی فروس ها فروریخته بودند.

۲-در چهار بیمار آسیب ژرم سل ها به حدی شدید بوده است که گویا این بیماران از ابتدا مشابه بیماران سندرم سرتولی سل فاقد سلول های ژرم سل بوده اند و فقط سلول سرتولی داشته اند.

۳-به طور جالبی تعداد سلول های سرتولی (سلول های حمایتی در جدار سمینی فروس ها) در بیماران مبتلا به عفونت و بیماران گروه کنترل قابل مقایسه بوده و مطرح کننده این مسئله است که احتمالا این عفونت روی این سلولها تاثیر نمی گذارد و فقط رشد ژرم سل ها را مختل کرده و منجر به از بین رفتن آنها می شود.

۴-یکی از دلایل این اتفاق می تواند به دلیل آسیب ساختارهای محافظت کننده بیضه ها در برابر فرایندهای سیستم ایمنی باشد. بررسی داده ها نشان می دهد که این عفونت می تواند یک واکنش خود ایمنی ثانویه ایجاد کرده و منجر به پاتوژنز اولیه ارکیت ویروسی شده و در نتیجه به آسیب بیضه کمک کند.

۵-این ویروس از طریق گیرنده های ACE2 عمل میکند. بنابراین در این مطالعه به بررسی سطح این گیرنده در سلول های بیضه و جدار سمینی فروس ها پرداخته شده است.

مشاهده شده اگرچه این گیرنده به طور اولیه در سطح سلول های بیضه های گروه کنترل مشاهده شده است ولی به طور معنی داری در بیماران مبتلا به عفونت افزایش پیدا کرده بودند. و این مطرح کننده این است که این ویروس می تواند به صورت مستقیم به سلول های بیضه حمله کند.

به طور خلاصه: یافته های این مطالعه نشان می دهد که SARS-CoV-2 می تواند بیضه و ژرم سل ها را آلوده کند، که نشان دهنده تأثیر احتمالی همه گیری COVID-19 در اسپرماتوژنز و باروری مردان است.

آیا میزان ناباروری در این بیماران بیشتر خواهد بود؟ باید منتظر ماند و دید و البته مطالعات بیشتری انجام داد…


نوشته: دکتر مهدی رمضانی

دکمه بازگشت به بالا