غربالگری‌های سلامتی

غربالگری سرطان گردن رحم با سن بیشتر از ۶۵ سال

غربالگری سرطان گردن رحم در زنان با سن کمتر از ۲۱ سال

درجه بندی: D

توصیه های اختصاصی:
USPSTF توصیه می کند که غربالگری سرطان گردن رحم در زنان با سن کمتر از ۲۱ سال، انجام نشود.

زمان و تناوب انجام غربالگری:
در حال حاضر در این رابطه اطلاعاتی در دست نیست.

عوامل خطر:
در حال حاضر در رابطه با عوامل خطر نیز اطلاعاتی در دست نیست.

Recommendation: Screening for Cervical Cancer

Specific Recommendation: Cervical Cancer: Screening — Women Younger than 21 years

Grade: D

Specific Recommendations:

The USPSTF recommends against screening for cervical cancer in women younger than 21 years.

Frequency of Service:
No Frequency of Service information currently available.
Risk Factor Information:
No Risk Factor Information currently available.

 

 

غربالگری سرطان گردن رحم در زنانی که رحم خود را برداشته اند (هیسترکتومی)

درجه بندی: D

توصیه های اختصاصی:
USPSTF توصیه می کند که غربالگری سرطان گردن رحم در زنانی که رحم خود را به همراه گردن رحم برداشته اند و سابقه ی ضایعات پیش سرطانی پیشرفته (مانند نئوپلازی درون اپیتلیومی گردن رحم{CIN} درجه ۲ و ۳) و یا سرطان گردن رحم نداشته اند، انجام نشود.

زمان و تناوب انجام غربالگری:
در حال حاضر در این رابطه اطلاعاتی در دست نیست.

عوامل خطر:
در حال حاضر در رابطه با عوامل خطر نیز اطلاعاتی در دست نیست.

Recommendation: Screening for Cervical Cancer

Specific Recommendation: Cervical Cancer: Screening — Women who have had a hysterectomy

Grade: D

Specific Recommendations:

The USPSTF recommends against screening for cervical cancer in women who have had a hysterectomy with removal of the cervix and do not have a history of a high-grade precancerous lesion (ie, cervical intraepithelial neoplasia [CIN] grade 2 or 3) or cervical cancer.

Frequency of Service:
No Frequency of Service information currently available.
Risk Factor Information:
No Risk Factor Information currently available.

 

 

غربالگری سرطان گردن رحم در زنان با سن بیشتر از ۶۵ سال

درجه بندی: D

توصیه های اختصاصی:
USPSTF توصیه می کند که غربالگری سرطان گردن رحم برای زنان مسن تر از ۶۵ سال که به اندازه ی کافی در گذشته غربالگری شده اند و یا در معرض خطر بالای ابتلا به سرطان گردن رحم نیستند، انجام نشود.
برای مشاهده ی عوامل خطر توجیه کننده ی انجام غربالگری بعد از ۶۵ سالگی و مشاهده ی منظور از میزان کافی غربالگری انجام شده از بخش ملاحظات بالینی بازدید کنید.

زمان و تناوب انجام غربالگری:
در حال حاضر در این رابطه اطلاعاتی در دست نیست.

عوامل خطر:
در حال حاضر در رابطه با عوامل خطر نیز اطلاعاتی در دست نیست.

 

Recommendation: Screening for Cervical Cancer

Specific Recommendation: Cervical Cancer: Screening –Women older than 65 years

Grade: D

Specific Recommendations:

The USPSTF recommends against screening for cervical cancer in women older than 65 years who have had adequate prior screening and are not otherwise at high risk for cervical cancer.

See the  Clinical Considerations section  for discussion of adequate prior screening and risk factors that support screening after age 65 years.

Frequency of Service:
No Frequency of Service information currently available.
Risk Factor Information:
No Risk Factor Information currently available.
دکمه بازگشت به بالا