غربالگری‌های سلامتی

ارزیابی خطر، انجام مشاوره و بررسی های ژنتیکی برای سرطان های مرتبط با ژن BRCA در زنانی که خطر ابتلای بالایی ندارند.

درجه بندی: D

توصیه های اختصاصی:
USPSTF توصیه می کند که مشاوره ی ژنتیک و یا بررسی ژن BRCA در زنانی که سابقه ی فامیلی مرتبط با خطر بالای وجود جهش های بالقوه آسیب زا (سرطان زا) در ژن های BRCA1 و BRCA2 ندارند، انجام نشود.

زمان و تناوب انجام غربالگری:
شروع انجام غربالگری برای جهش های بالقوه آسیب زا در ژن BRCA در زنان را باید از سن ۱۸ سالگی (سن رضایت) در نظر گرفته شود. پزشکان باید به صورت دوره ای تمام بیماران را از جهت تغییر سابقه ی فامیلی آن ها ارزیابی کنند. (برای مثال بررسی و بازبینی جامع هر ۵ تا ۱۰ سال)

عوامل خطر:
جهش های ژن BRCA که با الگوی اتوزوم غالب از مادر یا پدر منتقل می شود، درون یک خانواده تجمع می یابد.(اهمیت سابقه ی فامیلی) در حین گرفتن استاندارد اطلاعات سابقه ی فامیلی بیمار، پزشک باید در مورد انواع خاصی از سرطان ها، محل اولیه ی سرطان ها، اینکه کدام یک از اعضای خانواده درگیر شده اند، اعضای خانواده با چندین نوع سرطان با منشا جداگانه، جنسیت فرد مبتلا و سن تشخیص بیماری برای او، بپرسد.
پزشک ممکن است برای تعیین اینکه آیا زنانی که حداقل یک عضو خانواده ی آن ها مبتلا به سرطان پستان، سرطان تخمدان و یا سایر سرطان های مرتبط با ژن BRCA است، نیاز به مشاوره ی ژنتیک اساسی دارند یا خیر؛ از یکی از چندین ابزار مختصر ارزیابی خطر فامیلی استفاده کند.

اگرچه چندین ابزار تعیین خطر وجود دارد، ابزارهای ارزیابی شده توسط USPSTF شامل ابزار ارزیابی سابقه فامیلی Ontario (جدول ۱)، سیستم امتیازدهی منچستر(جدول ۲)، ابزارغربالگری ارجاعی(جدول ۳)، ابزار ارزیابی شجره نامه(جدول ۴) و FHS-7(جدول ۵) می باشد. از میان این ابزار ها، ابزار غربالگری ارجاعی(موجود در آدرس www.breastcancergenescreen.org) و FHS-7 ساده ترین و سریع ترین ابزار هستند. اگرچه بعضی از این ابزار و مدل ها تنها در یک مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند؛ به نظر می رسد که تمام این ابزار ها به صورت بالینی برای تخمین اینکه کدام زنان باید برای انجام مشاوره ی ژنتیک(به علت داشتن خطر بالای جهش های آسیب زای ژن BRCA) ارجاع داده شوند، مفید هستند.(بیشترین حساسیت تخمینی بیش از ۸۵% بوده است.)
برای تعیین اینکه کدام بیمار از ارزیابی خطر BRCA سود خواهد برد، پزشک نباید از مدل های عمومی ارزیابی خطر سرطان پستان(برای مثال ابزار ارزیابی خطر سرطان پستان موسسه ملی سرطان آمریکا، که بر اساس مدل Gail است.) استفاده کند زیرا این ابزار و مدل ها برای تعیین اینکه کدام یک از زنان باید مشاوره ی ژنتیک و ارزیابی BRCA دریافت کنند، طراحی نشده است.

به طور کلی، این ابزار ها اطلاعاتی مربوط به عواملی که مرتبط با افزایش احتمال جهش در ژن BRCA است را استخراج می کنند. سوابق خانوادگی مرتبط با افزایش احتمال وجود جهش های بالقوه آسیب زا در ژن BRCA شامل تشخیص سرطان پستان قبل از ۵۰ سالگی، سرطان پستان دو طرفه، وجود سرطان تخمدان همراه با سرطان پستان(چه در یک فرد و یا جداگانه در افراد خانواده)، وجود سرطان پستان در حداقل یک نفر از مردان خانواده، وجود موارد متعدد سرطان پستان در خانواده، وجود حداقل یک نفر در خانواده با ابتلا به ۲ سرطان اولیه ی مرتبط با ژن BRCA و نژاد یهودی اشکنازی می باشد.
به اعتقاد USPSTF، هر کدام از ابزار های ارزیابی خطر، محدودیت های خاص خود را دارند و USPSTF نتواسنته شواهد قابل قیاس کافی بیابد تا بتواند یکی از ابزار ها را ارجح بر سایرین توصیه کند. علاوه بر این، USPSTF همچنین نتوانسته شواهد کافی برای تعیین یک آستانه ی خطر مشخص برای ارجاع بیمار بیابد.

 

Recommendation: Risk Assessment, Genetic Counseling, and Genetic Testing for BRCA-Related Cancer

Specific Recommendation: BRCA-Related Cancer: Risk Assessment, Genetic Counseling, & Genetic Testing — Women Not at Increased Risk

Grade: D

Specific Recommendations:
The USPSTF recommends against routine genetic counseling or BRCA testing for women whose family history is not associated with an increased risk for potentially harmful mutations in the BRCA1 or BRCA2 genes.

Frequency of Service:

Consideration of screening for potentially harmful BRCA mutations should begin once women have reached the age of consent (18 years). Primary care providers should periodically assess all patients for changes in family history (for example, comprehensive review at least every 5 to 10 years).

Risk Factor Information:

Mutations in the BRCA genes cluster in families, exhibiting an autosomal dominant pattern of transmission in maternal or paternal lineage. During standard elicitation of family history information from patients, primary care providers should ask about specific types of cancer, primary cancer sites, which family members were affected, relatives with multiple types of primary cancer, and the age at diagnosis and sex of affected family members.

For women who have at least 1 family member with breast, ovarian, or other types of BRCA-related cancer, primary care providers may use 1 of several brief familial risk stratification tools to determine the need for in-depth genetic counseling.

Although several risk tools are available, the tools evaluated by the USPSTF include the Ontario Family History Assessment Tool (Table 1), Manchester Scoring System (Table 2), Referral Screening Tool (Table 3), Pedigree Assessment Tool (Table 4), and FHS-7 (Table 5). The Referral Screening Tool (available at www.breastcancergenescreen.org) and FHS-7 are the simplest and quickest to administer. All of these tools seem to be clinically useful predictors of which women should be referred for genetic counseling due to increased risk for potentially harmful BRCA mutations (most sensitivity estimates were >85%), although some models have been evaluated in only 1 study. To determine which patients would benefit from BRCA risk assessment, primary care providers should not use general breast cancer risk assessment models (for example, the National Cancer Institute Breast Cancer Risk Assessment Tool, which is based on the Gail model) because they are not designed to determine which women should receive genetic counseling or BRCA testing.

In general, these tools elicit information about factors that are associated with increased likelihood of BRCA mutations. Family history factors associated with increased likelihood of potentially harmful BRCA mutations include breast cancer diagnosis before age 50 years, bilateral breast cancer, presence of breast and ovarian cancer, presence of breast cancer in 1 or more male family members, multiple cases of breast cancer in the family, 1 or more family members with 2 primary types of BRCA-related cancer, and Ashkenazi Jewish ethnicity. The USPSTF recognizes that each risk assessment tool has limitations and found insufficient comparative evidence to recommend one tool over another. The USPSTF also found insufficient evidence to support a specific risk threshold for referral for testing.

دکمه بازگشت به بالا