غربالگری‌های سلامتی

غربالگری کم خونی فقر آهن در کودکان ۶ تا ۲۴ ماهه (غربالگری)

درجه بندی: I

توصیه های اختصاصی:
USPSTF به این نتیجه رسیده است که شواهد موجود، برای ارزیابی تعادل میان فواید و مضرات غربالگری کم خونی فقر آهن در کودکان ۶ تا ۲۴ ماهه، کافی نیست.

 زمان و تناوب انجام غربالگری:
در حال حاضر در این رابطه اطلاعاتی در دست نیست.

عوامل خطر:
در حال حاضر در رابطه با عوامل خطر نیز اطلاعاتی در دست نیست.

 

Recommendation: Screening for Iron Deficiency in Young Children

Specific Recommendation: Iron Deficiency Anemia: Screening — Children ages 6 to 24 months

Grade: ISpecific Recommendations:
The USPSTF concludes that the current evidence is insufficient to assess the balance of benefits and harms of screening for iron deficiency anemia in children ages 6 to 24 months.

Frequency of Service:
No Frequency of Service information currently available.
Risk Factor Information:
No Risk Factor Information currently available.
دکمه بازگشت به بالا